Travessa del refugi Joan Ventosa i Calvell al de Colomèrs pel port de Caldes

[CA] Travessa del refugi Joan Ventosa i Calvell al de Colomèrs pel port de Caldes

Interessant ruta que permet unir l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran pel port de Caldes. Malgrat la duresa de l’ascensió i la distància recorreguda des del fons de les valls, aquest pas antigament era força utilitzat per unir les dues comarques, especialment la Vall de Boí amb l’Alt Aran. Cal fer esment que la xarxa de refugis de tota la zona del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ofereix un magnífic ventall de possibilitats per realitzar boniques travessies circulars com la popular Carros de foc.
Ruta senyalitzada parcialment.

Per arribar a l’aparcament situat sota la presa de Cavallers, inici de l’excursió, cal sortir del Pont de Suert per la carretera N-230 en direcció a Vielha i, poc després, girar a la dreta per la L-500 de la Vall de Boí al balneari de Caldes de Boí. Aquí s’ha de seguir una estreta pista asfaltada que porta a l’esmentat aparcament, ja dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, des d’on per un itinerari senyalitzat s’arriba al refugi en 2 h (cal veure la ruta De la presa de Cavallers al refugi Joan Ventosa i Calvell).

0,00 km (2.220 m). Refugi Joan Ventosa i Calvell. S’ha d’agafar el camí que, des de davant del refugi, puja cap al N (a la dreta sortint del refugi).

0,22 km (2.238 m), 0 h 05 min. Estany de Baix de Travessani. Es passa per la riba oriental d’aquest petit estany (que queda a mà esquerra) i se segueix remuntant en direcció NE.

0,49 km (2.249 m), 0 h 10 min. Estany de Travessani. Per dirigir-se al port de Caldes, cal anar cap al NE, de manera que cal vorejar l’estany pel seu cantó de llevant (deixant-lo a l’esquerra). Com que aquesta riba està barrada per una paret gairebé vertical, cal evitar-la passant per sobre, guanyant de cop 60 m de desnivell, i baixant 20 m de desnivell fins a l’estany Clot (km 1,07, 2.278 m), que es resseguirà per la seva riba occidental (es deixa a la dreta). Poc després, es deixa a l’esquerra un trencall que duu al Montardo i a la Restanca pel collet d’Oelhacrestada i, tot seguit, es passa per la dreta d’un altre estany, aquest més petit. S’ha de continuar ascendint en direcció NE entre la base de les agulles de Travessani, a la dreta, i l’estany de les Mangades, a l’esquerra, que queda enfonsat, tot i que es veu en arribar prop del port de Caldes. Cent metres abans de coronar el port de Caldes, uns 15 m sota seu, s’ajunta, des d’avall i per l’esquerra, el GR 11-18, provinent del refugi de la Restanca i del collet d’Oelhacrestada i que en endavant se seguirà fins al de Colomèrs. Cal recordar-ho per si s’hi torna, per no equivocar-se i anar al refugi de la Restanca en lloc del de Ventosa i Calvell, atès que el camí que porta a aquest darrer refugi està molt menys marcat.

3,11 km (2.562 m), 1 h 40 min. Port de Caldes. És un important i freqüentat indret de comunicació entre l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. Per baixar cap a Colomèrs, primer cal descendir al petit estany del Pòrt de Caldes (2.460 m). Com que en aquest estany conflueixen les valls de la Ribereta, que desaigua cap a Valarties, i el circ de Colomèrs, que ho fa cap a Tredòs, cal tenir cura de no seguir cap al NE perquè s’aniria successivament als estanys de la Ribereta, de Montcasau i a la vall del Loseron i Valarties. Cal, doncs, seguir en direcció a la petita vall que s’obre a llevant i que porta directament a l’estany Major de Colomèrs.

5,65 km (2.141 m), 2 h 30 min. Cruïlla de camins a uns 25 m per damunt de l’estany Major: es gira a la dreta cap al refugi de Colomèrs. Uns metres abans s’ha deixat a l’esquerra (N) el traçat del GR 11 que se’n va al coll de la Ribereta; si se seguís recte s’aniria a raure a la presa de l’estany i al refugi Vell.

5,89 km (2.137 m), 2 h 35 min. Refugi de Colomèrs. El refugi es troba al costat de l’estany. Es pot tornar al refugi Ventosa i Calvell pel mateix itinerari i en un temps similar (poc més de 2 h i mitja) tot recordant la desviació a l’esquerra que hi ha 100 m després del port de Caldes. Altres alternatives resulten combinant les possibilitats que ofereixen els altres refugis de la zona (la Restanca, Amitges, etc.).

Més informació

[ES] Travesía del refugio Joan Ventosa i Calvell al de Colomèrs por el puerto de Caldes

Interesante ruta que permite unir L’Alta Ribagorça y y la Val d’Aran por el puerto de Caldes. A pesar de la dureza de la ascensión y la distancia recorrida desde el fondo del valle, este paso se utilizaba antiguamente para unir las dos comarcas, especialmente la Vall de Boí con el alto Aran. Hay que decir que la red de refugios de toda la zona del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ofrece un amplio abanico de posibilidades para realizar bellas travesías circulares. Hoy se ha popularizado la llamada Carros de Foc.
Ruta señalizada parcialmente.

Para llegar al aparcamiento situado bajo la presa de Cavallers, inicio de la excursión, hay que salir del Pont de Suert por la carretera N-230 en dirección a Vielha y, poco después, girar a la derecha por la L-500 del valle de Boí al balneario de Caldes de Boí. Aquí se debe seguir una estrecha pista asfaltada que lleva a dicho aparcamiento, ya dentro del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, desde donde por un itinerario señalizado se llega al refugio en 2 h (hay que ver la ruta De la presa de Cavallers al refugio Joan Ventosa i Calvell).

0,00 km (2.220 m). Refugio Joan Ventosa i Calvell. Tenemos que coger el camino que desde delante del refugio sube hacia el norte (si saliésemos desde dentro del refugio, hacia la derecha).

0,22 km (2.238 m), 0 h 05 min. Lago de Baix de Travessani. Pasamos al lado este de este pequeño lago (dejándolo a mano izquierda) y continuamos subiendo.

0,49 km (2.249 m), 0 h 10 min. Lago de Travessani. Para ir hacia el puerto de Caldes se debe ir hacia el noreste, para lo cual se rodea el lago por el este (dejándolo a mano izquierda). Como esta ribera está interrumpida por una pared casi vertical, se evita pasando por encima, ganando de golpe 60 metros de desnivel (cota 2.310 m) y desde aquí bajando 20 m de desnivel hasta el Estany Clot (2.290 m) que se pasa por su ribera oeste (lo dejamos a la derecha). Poco después, a la izquierda dejamos un desvío que lleva hasta el Montardo y/o a la Restanca por el puerto de Oelhacrestada, y enseguida se deja otro lago más pequeño también a la izquierda. Seguimos subiendo en dirección noreste, entre la base de las puntas de Travessani a la derecha y el lago de Les Mangades a la izquierda, que queda hundido, aunque lo veremos al llegar cerca del puerto de Caldes.

3,11 km (2.562 m), 1 h 40 min. Puerto de Caldes. Es un importante y frecuentado lugar de comunicación entre la Alta Ribargorza y el Valle de Arán. Para bajar hacia Colomèrs primero se baja al pequeño lago del Port de Caldes (2.460). Como en este lago confluyen los valles de la Ribereta que desagua en Valarties y el circo de Colomèrs que desgua hacia Tredòs, aquí se debe tener cuidado de no seguir hacia el noreste porque se iría sucesivamente a los lagos de la Riberetea, de Montacasau y al valle de Loserón y Valarties. Se debe pues seguir hacia el pequeño valle que se abre al este lleva directamente al lago Major de Colomèrs.

5,65 km (2.141 m), 2 h 30 min. Cruce de caminos a unos 25 m por encima del lago Major: se gira a la derecha hacia el refugio de Colomèrs. Unos metros antes se ha dejado a la izquierda (N) el trazado del GR 11 que se va hacia el cuello de la Ribereta; si se siguiera recto, se iría a la presa del lago y al refugio Vell.

5,89 km (2.137 m), 2 h 35 min. Refugio de Colomèrs. El refugio se encuentra al lado del estanque. Se puede volver al refugio Ventosa i Calvell por el mismo itinerario y en un tiempo similar (poco más de 2 horas y media) recordando la desviación a la izquierda que hay 100 m después del puerto de Caldes. Otras alternativas resultan combinando las posibilidades que ofrecen los otros refugios de la zona (la Restanca, Amitges, etc.)..

Más información

[EN] Route from Joan Ventosa i Calvell shelter to Colomèrs shelter via Port de Caldes

An interesting hike over Port de Caldes, linking Alta Ribagorça and Val d’Aran. Despite the steep climb and distance from the bottom of the valley, this pass was used quite heavily in the past as a means for travelling from one comarca [region] to another, especially between Boí valley and Alt Aran. It is worth mentioning that the number of staffed refuges throughout the Aigüestortes National Park and Sant Maurici Lake allow one to enjoy superb circular routes. Nowadays the so called “Carros de Foc” (Chariots of fire) has become popular (www.carrosdefoc.com).
Partially marked trail.

To reach the car park by Cavallers dam, we drive from Pont de Suert along the N-230 road towards Vielha and soon turn right along the Boí valley L-500 road to the spa town of Caldes de Boí. From here we take a narrow asphalt track to the car park, which is inside the boundaries of the Aigüestortes and Sant Maurici Lake National Park. From here a signposted walk takes us to the refuge in two hours (see the route From the Cavallers dam to the shelter of Joan Ventosa i Calvell).

0.00 h Joan Ventosa i Calvell shelter (2,220 m). You take the path which from a point in front of the shelter goes up in a northerly direction (if you leave from the inside of the shelter, that is, to the right).

0.05 h Estany de Baix de Travessani. You pass on the east side of this tarn (leaving it on the left hand side) and keep climbing.

0.10 h Estany de Travessani (2,250 m). To go towards the Port de Caldes, you head north-east which means that you therefore go round the lake on the eastern side (leaving it behind you on the left). As this bank is interrupted by an almost vertical wall, you do not go over this and by this means suddenly gain 60 metres altitude (2,310 metres above sea level) and from there reduce height by 20 metres as far as el Estany Clot (2,290m) which you go by on the western bank (leaving it behind you on the left).

Shortly afterwards, there is a fork to the left, which you ignore, and which leads towards Montardo and/or la Restanca via the d’Oelhacrestada Pass, and immediately you leave behind another smaller lake which is also on the left hand side. You carry on to the north-east, between the foot of the Agulles de Travessani to the right and Les Mangades lake to the left, which is sunken, though you will see it on arriving close to the Port of Caldes.

1.40 h Port de Caldes (2,550 m). This is an important and well-used pass between Alta Ribagorça and Val d’Aran. To descend towards Colomèrs, you first go down towards the small lake of Port de Caldes (2,460 m). In this lake two valleys join being that of la Ribereta which carries water as far as Valarties and the glacial valley of Colomèrs which carries water towards Tredòs. You must therefore be careful not to follow a north-easterly route as this would take you successively to the lakes of la Riberetea, de Montacasau and the valley of Loserón and Valarties. You ought therefore to make your way towards the small valley to your east which leads straight to Major de Colomèrs lake.

2,30 h (2,141 m) Crossroads about 25 meters above the lake Major. Turn to the right towards the Colomèrs shelter. A few meters before been left to the left (N) the route of the GR 11.

2,35 h (5.89 km, 2,137 m) Colomèrs refuge. The shelter is located next to the lake.

More information

Font: Generalitat de Catalunya, 30/12/14